top of page
Echo: Pro Gallery
Magical Mystery Tour  - Autumn

Landskapsmåleri (- skulptur)

Månstad, Tranemo

(X)sites Landartutställning www.xsites.se

22 juni – 7 november 2021

Visuella tillägg på olika platser i Månstad. Stående, liggande, hängande, lutande. En färgton kan uppfattas av den som rör sig runt. Bilder som väsen, som fiktiva rum relaterade till verkligt rum. Verket lägger till en möjlig färdväg – jämte den raka cykelvägen och oxabanan – en omväg, en senväg, en genväg. Tänja tid.

Verket springer ur det första intrycket av en plats i harmoni. Magi. ”Konst för hästar och kor, människor och insekter, för döda och nu levande. För gräset. För cyklister och icke-cyklister.”

https://www.xsites.se/sjuharadsrundan/2021-2/

Kultur i Tranemo @kulturitranemo

https://www.tranemo.se/kultur-fritid-och-turism/kultur/kulturevenemang/

 


Magical Mystery Tour - Autumn                             

Landscape painting (- sculpture)

 

​Månstad, Tranemo, Sweden

(X)sites Landscape exhibition www.xsites.se

22 June – 7 November 2021

Visual additions at various locations in Månstad. Standing, lying, hanging, leaning. A color tone can be perceived by the one moving around. Images as beings, as fictional spaces related to real spaces. The work adds a possible route - along with the straight cycle path and the ox track - a detour, a late road, a shortcut. To stretch time.

The work springs from the first impression of a place in harmony. Magic. “Art for horses and cows, humans and insects, for the dead and the now living. For the grass. For cyclists and non-cyclists.”

Echo: Text
bottom of page