top of page
Echo: Pro Gallery
mortal remains - shine on

Mortal Remains - Shine On

 

Konstepidemin Bergrummet

Göteborg

2020-03-07 – 2020-03-29

 

Om gengångare, andar, spöken, vålnader, älvor, vättar, väsen, döda och odöda. Vampyrer, demoner och änglar. Osaliga själar.

Ond bråd död. Evigt liv.

Om platser där själar dröjer sig kvar fast kroppen sedan länge är död.

Immateriella skuggbilder.

Historier om spök-visten i underjordiska kulvertar under sjukhus.

En utställning utan vetenskapliga bevis vare sig för spökens existens eller människans odödlighet.

 

Bergrummets historia och platsens rumsliga förutsättningar är utgångspunkt för ett specifikt

utformat projekt.

En tidig bild på Göteborgs Epidemisjukhus med Bergrummets port som ett glupande hål. Härifrån for likvagnarna ut i staden för att hämta offren för kolerasmittans härjningar. Ovanför, i sjukhusets rum, vårdades patienterna – somliga vann över döden. Minnen, plåga, smitta, bot, nåd, avgrund, liv, död - den tunna hinnan emellan.

Den oerhörda sorgen. Att försvinna. Att personer man älskar försvinner. Det sköra, en önskan att få leva, att betvinga döden.

Uppbrott. Att lämna, att nå fram. Kanske exilens ingenmansland. Kanske sjukdomens osäkra förlopp.

https://konstepidemin.se/kalender/mortal-remains-shine-on/

mortal remains - shine on

Mortal Remains - Shine On

 

The Art Epidemic - Bergrummet

Gothenburg, Sweden

7/3 – 29/3 2020

 

Konstepidemin

On spectres, spirits, ghosts, phantoms, fairies, goblins, entities, the dead and the undead.
Vampires, demons and angels. Unhappy souls.
Sudden, tragic death. Eternal life.
In places where souls linger although the body is long dead.
Intangible shadows.
Stories about ghosts’ dwellings in tunnels under the hospitals.
An exhibition with no scientific evidence for the existence of ghosts or the immortality of
humans.


The history of Bergrummet and the site’s spatial conditions are the starting point for a
location-specific project.
An early image of the Gothenburg Isolation Hospital with the door to the Bergrummet is a
gaping hole. From here, hearses left to collect the city’s victims of the ravages of the cholera
epidemic. Above, in the hospital wards, the patients were cared for – some won over death.
Memories, pain, contagion, cure, mercy, abyss, life, death - the thin membrane in between.
The incredible grief. To disappear. That the people one loves disappear. The fragile, a desire
to live, to overcome death.

Breaking up. To leave, to arrive. Perhaps, the no man's land of exile. Perhaps, the uncertain
course of the disease.

https://konstepidemin.se/kalender/mortal-remains-shine-on/

Echo: Text
bottom of page