top of page
Echo: Pro Gallery
Under bar himmel – Underbar himmel

Sollerö kyrka 5/6 – 4/9 2022

”Sjätte sinnet” 6 konstnärer 6 kyrkor

Svenska kyrkan Västerås stift

Att ligga under bar himmel, att se molnen komma och gå, i ständigt nya formationer.

Men också det omvända, under bar himmel kan vara villkoret för den som inte hör hemma, inte har tak över huvudet. Skyddslöshet. Det fantastiska och det värnlösa.

Det omgivande landskapet genom kyrkans rymd. Gräset, ljuset. Bevingade varelser.

Svärtan som en nödvändighet, som bär ljuset in. Gäckande ljud för samman.

Flyktiga bilder, skikt läggs till skikt. Digitalt takmåleri.

Jon Nyström Programmering

Torbjörn Grass Ljud

Eva Dahlgren Crimson

Ylva Holmén Glas

Jussi Mylläri Metallarbete

Daniel Löfgren Ljuskonsult

Amtech AB Ljudteknik

Under bar himmel – Underbar himmel

Text ut utställningskatalog:

” - Vad händer när nya bilder förenar sig med den gamla kyrkans välvda tak, undrar Maria Koolen Hellmin. Hon prövar och prövar. Vill att samtidens bildspråk ska finna sin plats, bli ett slags nutida kyrkomåleri, som i berättelser och teknik tar vid efter medeltida målningar.

Maria Koolen Hellmin är skulptör, van att arbeta med olika material och i stora format. I Sollerö kyrkas stiliga, stillsamma tak, för hon till skikt av bilder som i lager på lager breder ut sig på välvda ytor. I lugn och långsam takt avlöser bilder varandra. Där olika projektioner går omlott uppstår – genom nya konstellationer – hela tiden nya motiv. Det är en bildernas egen kanon, i kyrkans svindlande rum.

Under bar himmel – Underbar himmel är titel på verket. Kanske förnims känslan av sommardag, på rygg i gräset och skyns skönhet, där molnens rörelser bildar ständigt nya mönster. Kanske syns något skrämmande – som i medeltida målningar där det vackra och vardagliga möter djävul och ondska. Maria Koolen Hellmin vill slå an en ton som klingar både ljuvt och kärvt. Under bar himmel blir vi sköra och skyddslösa. Där lever den hemlösa. Där är regn och storm obevekliga.

Flyktiga, bevingade varelser har landat i kyrkan, genomsiktliga, transparenta. En välkomnar vid kyrkporten, med vingarna samlade. Framme vid altaret gör förgängelsen sig påmind – den döda insektskroppen är i sönderfall – ändå har den en spröd tunn vinge intakt, färdig att flyga.

- Skönheten är bevarad hos döda insekter. Det tycks som om pärlemorskimret ökar sin lyskraft, konstaterar konstnären. Nära finns tanken att återuppståndelse är möjlig.

Kyrkans lilla kapell har rottrådar långt bort i tiden. Här finns ljuskrona och kista från en äldre kyrkobyggnad – och ett fönster som skapar samband med det spirande livet utanför. Maria Koolen Hellmin ser hur kyrkan, starkt förankrad hos tidigare generationer, öppnar sig för oss som lever nu. Med sin konst – ett vilt och okuvligt gräs – vill hon bryta gränsen mellan inne och ute. Göra kyrkans väggar, tak och golv mindre definitiva.”

/Karin Perers

Bare sky - Wondrous sky

Sollerö church 5/6 – 4/9 2022

"Sixth sense" 6 artists 6 churches

The Church of Sweden Västerås Diocese​

Lying under the bare sky, watching the clouds pass by, in constantly new formations.

Yet also the opposite: under the open sky may be the condition for those who don’t belong, who have no roof over their heads. Vulnerability. The fantastic and the defenceless.

The surrounding landscape through the space of the church. The grass, the light. Winged creatures.

The blackness as a necessity, that ushers in the light. Elusive sounds bring together.

Fleeting images, layer upon layer. Digital ceiling painting.

Jon Nyström Programming

Torbjörn Grass Sound

Eva Dahlgren Crimson

Ylva Holmén Glass

Jussi Mylläri Metalwork

Daniel Löfgren Lighting consultant

Amtech AB Sound technology

Bare sky - Wondrous sky

- What happens when new images join the vaulted ceiling of the old church, wonders Maria Koolen Hellmin. She tries and tries. Wants contemporary imagery to find its place, to become a kind of contemporary church painting, which in stories and technique takes after medieval paintings. Maria Koolen Hellmin is a sculptor, used to working with different materials and in large formats. In Sollerö Church's handsome, quiet roof, she brings layers of images that spread out in layer upon layer on arched surfaces. In a calm and slow pace, images replace each other. Where different projections intertwine, new motifs arise all the time - through new constellations. It is the images' own canon, in the dizzying room of the church.

“Bare sky - Wondrous sky” is the title of the work. Perhaps you can feel the feeling of a summer day, lying on your back in the grass and the beauty of the sky, where the movements of the clouds form constantly new patterns. Perhaps something frightening is visible - as in medieval paintings where the beautiful and everyday meet the devil and evil. Maria Koolen Hellmin wants to strike a note that sounds both sweet and bitter. Under the open sky we become fragile and defenseless. The homeless live there. There, rain and storm are relentless. As part of the work, Torbjörn Grass has shaped sound images and Jon Nyström has coded image and sound into constellations that are never repeated. Volatile, winged creatures have landed in the church, on transparent paintings. One welcomes at the church gate, with wings straight up. At the altar, decay reminds itself – the dead insect body is decaying, but the brittle thin wings are intact, flyable. Beauty is preserved in dead insects. It seems as if the mother-of-pearl shimmer increases its luminous power, notes the artist. Close by is the idea that resurrection is possible.

The church's small chapel has roots far back in time. Here there is a chandelier and coffin from an older church building - and a window that creates a connection with the burgeoning life outside. Maria Koolen Hellmin sees how the church, strongly rooted in previous generations, opens up to us who live now. With her art – a wild and untamed grass – she wants to break the boundary between inside and outside. Make the church's walls, ceiling and floor less definitive. Maria Koolen Hellmin's work can be found in public environments around Sweden. She has also worked across borders between sculpture and choreography and was a professor in Konstfack's Department of Color and Form. A long period of illness, with weakened physical strength, made her start photography, and in interaction with the shapes of the room, the images also become sculptural. 

/Karin Perers

Sjätte sinnet (svenskakyrkan.se)

https://www.svenskakyrkan.se/sjattesinnet/maria-koolen-hellmin-solleron-kyrka

6e sinnet katalog 2022. (svenskakyrkan.se) (PDF)

Kyrkans tidning KULTUR | PUBLICERAD: 2 JUNI 2022

https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/konst-med-pulserande-skiftningar
Konst med pulserande skiftningar (PDF)

Echo: Text
bottom of page