top of page
Echo: Pro Gallery
to return forward / att återvända framåt

to return forward / att återvända framåt

25/2 – 27/3 2021

S.P.G susanne pettersson gallery

Lager på lager av tunna skikt, genomskinligt läggs till genomskinligt. Bilder printade på plexi, plastfilm, aluminium. Tvådimensionella bilder sammanfogade till tredimensionella volymer. Bilder som till synes härbärgerar ett inre ljus. Något stiger fram annat drar sig inåt, med materialet. Som röntgenbilder.

 

Bilden har reducerats från ett redan tidigare vagt igenkännande. Här får det transparenta en ny dimension eller kropp. Också formen av ett huvud, ett ansikte förnims här utan ögon. Något underliggande dolt framkallas, som synlig materia, likt natur.

 

Här finns också skimrande grönt gräs, stilla som poesi och en förstorad blänkande smälta. I Maria Koolen Hellmins senaste utställningar har mystiken varit närvarande. En extrovert mystik. Hon vill övertyga - om det möjliga, om det omöjliga.

 

Att gestalta det ovissa, någonting ogripbart. Processen av ett sjukdomsförlopp, aktuellt mer än någonsin idag. Maria Koolen Hellmin har under flera år själv kämpat och, som hon själv beskriver det, låtit det konstnärliga arbetet vara en del av det. (Bort och förbi och genom) Ett annat uttryck hon nämnt genom våra samtal och som fastnat: Black holes have no hair.

Maria Koolen Hellmin arbetar ofta i stora rum, utomhus inte minst. Nu tycks de stora rummen öppna sig inåt. Det synliggör ännu något. Senast utställd 2020 i Sala på Aguélimuseet samt i Bergrummet på Konstepidemin, Göteborg.

Maria Koolen Hellmin är sedan en tid verksam i Hultebo, Skinnskatteberg.

Detta blir hennes första utställning på S.P.G

 

S.P.G

susanne pettersson gallery

gävlegatan 10 b

SE-113 30 stockholm

0046 (0)731 83 91 71

 

info@spgallery.se

www.spgallery.se

öppet: ons-tors-fre 12-17,

lörd 12-16 el enligt överenskommelse

to return forward / att återvända framåt
 

to return forward / att återvända framåt

25/2 – 27/3 2021

S.P.G susanne pettersson gallery

Thin layer upon thin layer, transparent is added to transparent. Images printed on Plexi,
plastic film, aluminium. Two-dimensional images merged into three-dimensional volumes.
Images that seem to harbour an inner light. Something emerges, something else turns
inwards, with the material. Like X-rays.

Reduced from an already vague recognisability, the transparent takes on a new dimension or
body. The shape of a head, a face without eyes, is also perceived. Something hidden is
invoked, like visible matter, like nature.

There is also shimmering green grass, still as poetry and enlarged glossy casting residue.
Maria Koolen Hellmin’s recent exhibitions have featured mysticism. An extrovert (form of)
mysticism. She wants to convince us – of the possible and the impossible.

To depict the uncertain, something elusive. The course of a disease, more relevant than ever
today. For several years, Maria Koolen Hellmin has battled illness and, as she describes it,
allowed her artistic work to become a part of it. (Away and past and through). Another
expression she has mentioned in our conversations and that has stuck is: Black holes have no
hair.

Maria Koolen Hellmin often works in large spaces, not least outdoors. Now it would appear
that the large rooms are opening inwards. Continuing to make something visible. Recent
exhibitions include the Aguéli Museum in Sala and Bergrummet at Konstepidemin in
Gothenburg, both in 2020.
Maria Koolen Hellmin lives and works in Hultebo, Skinnskatteberg.

This is her first exhibition at S.P.G.


S.P.G
susanne pettersson gallery
gävlegatan 10 b
SE-113 30 stockholm
+46 731 83 91 71


info@spgallery.se
www.spgallery.se
open: wed through fri 12-17, sat 12-16
or by appointment

Echo: Text
bottom of page